อ้างคำว่า "ปฎิรูป" หรือ "เปลี่ยนผ่าน" ไม่ได้

60671 year and 1 month ago


Published on January 11, 2017
Uploaded By: SHTV

THE DAILY DOSE - VoiceTV21 @Voice_TV